۱
step1
درباره حل یاب
اولین سامانه حل سوال به صورت مناقصه ای
اولین سامانه حل سوال به صورت مناقصه ای که به صورت آنلاین در 7 شبانه روز به صورت 24 ساعته می باشد. اساتید حل یاب از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه ها و رتبه های برتر رشته خود هستند. حل یاب برای اولین بار از سیستم داوری برای خدمات خود استفاده می کند . شما پس از قبول پیشنهاد و دریافت خدمات در صورت نارضایتی از انجام سفارش می توانید از سیستم داوری استفاده کرده. و در سریع ترین زمان با بالاترین کیفیت، جواب سوال خودتون رو با توضیحات کامل دریافت کنید
۲
step2
قوانین و حریم خصوصی افراد
قوانین و حریم خصوصی حل یاب
۱. این متن،به منظور تعیـین جزئیـات دریافـت خـدمات مشـاوره ای، از طریـق سـامانه ی «حل یاب»، تنظـیم شده اسـت؛ لطفـاً آن را بـه دقت بخوانیـد، و توجـه کنیـد دریافت خدمات مشاوره ای، از طریق سامانه ی یادشده، منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه ی موارد مندرج در این متن است.

۲. ارائه ی خدمات مشاوره ای، از طریق حل یاب، در حکـم موافقـت شـما، بـه عنوان «متقاضـی»، بـا کلیـه ی مـوارد ذیـل اسـت. ایـن شـرایط، در هـر زمـان، از سـوی حل یاب قابل تغییرند؛ بنـابراین، ایـن صـفحه را دائمـاً مـورد بـازبینی قـرار دهیـد. در هـر زمـان کـه بـا هریـک از ایـن مـوارد موافقـت نداشـتید، دریافـت خـدمات مشاوره ای از این طریق را خاتمه دهید.

۳. ســامانه ی حل یاب ، کــه در ایــن مــتن، به اختصــار، ((حل یاب)) خوانــده میشــود، یــک بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های کــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند Application ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، کـه امکـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، میـان اشـخاص را فـراهم میکنـد.

۴. از آنجــا کــه حل یاب ، در هــیچ شــرایطی، هیچگونــه دخــالتی در محتــوای تبادل شــده میــان هریــک از مشــاوران، و هریــک از متقاضــیان دریافــت خــدمات مشاوره ای و، همچنین، محتوای ارائه شده بـر تارنمـای حل یاب ، کـه بـدون نظـارت حل یاب و، صـرفاً، از سـوی هریـک از مشـاوران، تهیـه می شـود، نـدارد، کلیـه ی مسئولیت های قـانونی ناشـی از محتـوای تبادل شـده در حل یاب و، همچنـین، هریـک از محتویـات عرضه شـده بـر تارنمـای آن، منحصـراً، بـر عهـده ی مشـاوری قرار خواهدداشت، که تماس از طریق حل یاب با وی برقرار شده است، و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه کرده است.

۵. مشاوره ای که از طریق حل یاب دریافت میکنیـد، در حـد تـوان مشـاوران حل یاب ، دقیـق و صـحیح اسـت؛ بـا ایـن حـال، توجـه کنیـد کـه هـر مشـاوره ای میتوانـد کاملاً برخطا باشد، بـی آنکـه هیچگونـه سـوءنیت، قصـور، و یـا تقصـیری در میـان باشـد. از این رو شما بعد از اتمام پروژه میتوانید از طریق قسمت داوری درخواست بازبینی به محتوای ارائه شده دهید تا داوران ما در اولین فرصت به درخواست شما رسیدگی کنند.

۶. هنگـام نام نویسـی شـما در حل یاب ، برخـی اطلاعـات هویتتـان را دریافـت کـرده ایم، کـه از آنهـا بـه دقت مراقبـت خـواهیم کرد و، تحـت هـیچ شـرایطی، جـز حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیم کرد.

۷. حل یاب در جهت ارزیابی و ارتقای کیفی خدمات ارائه شده به شما و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی حق دارد محتوای ارائه شده را ذخیره و مورد پایش قرار دهد.

۸. در هریک از تماس هایی کـه، از طریـق حل یاب ، بـا هریـک از مشـاوران برقـرار خواهیـدکرد، کلیـه ی قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران را مراعـات و، مشخصــاً، از ارتکــاب هرگونــه جرمــی، از قبیــل اهانــت بــه هریک از مشــاوران، خــودداری خواهیــدکرد؛ چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــک از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه حل یاب و، همچنـین، هریـک از برنامـه ها و تارنماهـایی کـه بـه هر نحـو بـه حل یاب مربوط میشوند، آناً قطع خواهدشد.

۹. پس از ثبت پایان پرسش توسط اساتيد حل ياب، متقاضي مي تواند ظرف مدت ٤٨ ساعت در مورد پاسخ داده شده درخواست داوري بدهد درغير اينصورت پرسش بعنوان حل شده تلقي شده و مبلغ دريافت شده از متقاضي به حساب استاد واريز مي شود و امكان اعتراض وجود نخواهد داشت.

۱۰.طبق قوانین درخواست شرکت در امتحانات تقلب محسوب می شود و هر گونه درخواستی توسط اساتید و مدرسین رد خواهد شد

۱۱.به دلیل جلوگیری از تقلب دو ساعت بعد از ثبت پروژه در خدمات حل سوال درسی مدرس اجازه پاسخ به سوال درسی همراه با توضیخات را خواهد داشت
۳
step3
درخواست واریز
درخواست پرداخت موجودی کیف پول
در صورتی که قصد دریافت موجودی پول خود را دارید ابتدا از ثبت شدن شماره شبا خود در بخش حساب کاربری اطمینان حاصل کنید, سپس با مراجعه به بخش ارتباط با ما درخواست پرداخت موجودی خود را ثبت کنید.

از صحیح بودن شماره شبا خود اطمینان حاصل کنید تا از مشکلات و تداخلات عادی جلوگیری به عمل آید.

پس از ثبت درخواست موجودی کیف پول, موجودی مذکور در بازه های هفتگی به حساب شما واریز می شود. در صورتی که درخواست پرداخت موجودی کیف پول در زمان مذکور انجام نشد, میتوانید از طریق بخش تماس با ما با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.
۴
step4
پرداخت وجه
روش های پرداخت وجه
کلیه پرداخت های کاربران جهت حل پرسش ها در حل یاب به صورت آنلاین و از طریق درگاه شرکت پرداخت الکترونیک سامان انجام می شود و کلیه مبالغ واریزی از سوی حل یاب به حساب کابران برنامه, برای شماره شبای ثبت شده در بخش پروفایل و به صورت دسته ای و حداکثر تا یک هفته از زمان ثبت درخواست صورت میگیرد.

تنها روش پرداخت در حل یاب, پرداخت آنلاین از طریق درگاه پرداخت می باشید و هیچگونه روش پرداخت دیگری قابل قبول نیست و فاقد اعتبار است.

در صورتی که در خصوص نحوه پرداخت و دریافت مبالغ در حل یاب سوال دیگری دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما نسبت به پرسش و تماس با پشتیبانی وبسایت اقدام کنید.